یکشنبه 8 شهریور 1394

جمال حق - پروین اعتصامی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :پروین اعتصامی ،نهان شـد از گـل زردی گـلـی سـپـید کـه ماســپــیـد جــامـه و از هـر گــنـه مــبــرائیـم
جـواب داد کـه مـا نـیز چـون تـو بـی گـنـهـیمچـرا کـه جـز نـفـسـی در چـمـن نـمـیپـائیم
بـما زمانه چـنان فرصتـی نبـخـشـوده اسـتکـــه از غـــرور، دل پـــاک را بـــیـــالـــائیـــم
قــضــا، نـیـامــده مــا را ز بــاغ خــواهـد بــردنـه مـیـرویـم بــســودای خــود، نـه مـیآئیـم
بـخـود نـظـاره کـنـیم ار بـچـشـم خـودبـینـیچــگــونـه لــاف تــوانـیـم زد کــه بــیـنـائیـم
چـو غنچـه و گل دوشـینه صـبـحـدم فرسـودمن و تـو جـای شگفت است گر نفرسـائیم
بــگــرد مــا گــل زرد و ســپــیـد بــســیـارنـدگمان مبـر کـه بـگـلشـن، من و تـو تـنهائیم
هـزار بــوتــه و بــرگ ار نــهــان کــنــد مــا رابـه چـشـم خـیـره گـلـچـیـن دهـر پـیـدائیـم
بـدین شـکـفـتـگـی امـروز چـنـد غـره شـویمچـو روشـن اسـت کـه پـژمـردگـان فـردائیـم
دریـن زمـانـه، فـزودن بــرای کـاسـتـن اسـتفـلـک بــکـاهـدمـان هـر چـه مـا بـیـفـزائیـم
خـوش اسـت بـاده رنگـین جـام عـمر، ولـیکمـجـال نـیسـت کـه پـیمـانـه ای بـپـیمـائیم
ز طـیب صـبـحـدم آن بـه که تـوشـه بـرگیریمکـه آگه اسـت کـه تـا صـبـح دیگـر اینجـائیم
فـضـای بـاغ، تـمـاشـاگـه جـمال حـق اسـتمـن و تــو نـیـز در آن، از پــی تــمـاشــائیـم
چـه فـرق گـر تـو ز یک رنگ و ما ز یک فـامیمتــمــام، دخــتــر صــنـع خــدای یـکــتــائیـم
همین خـوش است که در بـندگیش یکرنگیمهمین بس است که در خواجگیش یکرائیم
بـــرنــگ ظـــاهــر اوراق مــا نــگـــاه مــکـــنکــه تــرجــمــان بــلــیـغ هــزار مــعــنــائیـم
درین وجـود ضعیف ار تـوان و تـوشی هسـترهـــیــن مـــوهـــبـــت ایـــزد تـــوانـــائیـــم
بـرای سـجـده دریـن آسـتـان، تـمـام سـریـمپـی گـذشـتـن ازیـن رهـگـذر، هـمـه پـائیـم
تــمــام، ذره ایـن بــی زوال خــورشــیــدیــمتــمــام، قــطــره ایـن بــی کــرانـه دریـائیـم
درین، صحیفه که زیبندگیست حرف نخستچـه فـرق گـر بـنـظـر، زشـت یا کـه زیبـائیم
چـو غـنچـه های دگـر بـشـکـفـند، مـا بـرویمکـنـون بــیـا کـه صـف ســبــزه را بــیـارائیـم
درین دو روزه هستـی همین فضیلت ماستکـه جــور مـیـکـنـد ایـام و مـا شـکـیـبــائیـم
ز ســرد و گـرم تــنـور قــضــا نـمـیـتــرســیـمبــرای سـوخــتــن و ســاخــتــن مـهـیـائیـم
اســــیـــر دام هـــوی و قـــریـــن آز شــــدناگـر دمـی و اگـر قــرنـهـاســت، رســوائیـم

منبع:http://www.wikidorj.com/


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic