شنبه 28 شهریور 1394

کعبه دل - پروین اعتصامی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :پروین اعتصامی ،


گــــه احـــــرام، روز عــــیــــد قــــربـــــان

سـخـن میگفـت بـا خـود کعـبـه، زینسـان
کـــه مــن، مــرآت نــور ذوالـــجـــلـــالـــمعــــــروس پــــــرده بــــــزم وصــــــالـــــم
مـرا دســت خــلـیـل الـلـه بــرافــراشــتخـــداونـــدم عـــزیــز و نـــامـــور داشـــت
نــبـــاشــد هــیــچ انــدر خـــطــه خـــاکمـکـانـی هـمـچــو مـن، فـرخـنـده و پــاک
چـو بـزم مـن، بـسـاط روشـنـی نـیـسـتچـو مـلـک مـن، سـرای ایمـنـی نـیـسـت
بــســی ســرگــشــتــه اخــلــاص داریـمبـــســـی قـــربـــانـــیـــان خـــاص داریــم
اســـاس کــشــور ارشـــاد، از مــاســـتبـــنــای شــوق را، بـــنــیــاد از مــاســت
چـــراغ ایــن هــمـــه پـــروانــه، مـــائیــمخـــداونـــد جـــهــان را خـــانــه، مـــائیــم
پـرسـتـشـگـاه مـاه و اخـتـر، ایـنـجـاسـتحـقـیـقـت را کـتـاب و دفـتـر، ایـنـجـاسـت
در ایـنـجـا، بـس شـهـان افـسـر نـهـادنـدبـــســی گــردن فــرازان، ســر نــهــادنــد
بـــســی گــوهــر، ز بـــام آویــخــتــنــدمبــســی گــنــجــیـنـه، در پــا ریـخــتــنـدم
بــــصــــورت، قــــبــــلـــه آزادگــــانـــیـــمبـــمــعــنــی، حـــامــی افــتـــادگــانــیــم
کـتـاب عـشـق را، جـز یـک ورق نـیـسـتدر آن هم، نکتـه ای جـز نام حـق نیسـت
مـقـدس هـمـتـی، کـاین بـارگـه سـاخـتمــبــارک نـیـتــی، کــایـن کــار پــرداخــت
دریـن درگــاه، هـر ســنــگ و گــل و کــاهخـــدا را ســـجـــده آرد، گــاه و بـــیــگــاه
«انـا الـحـق » مـیـزنـنـد ایـنـجـا، در و بـامسـتـایـش مـی کـنـنـد، اجـسـام و اجـرام
در ایـنـجـا، عـرشـیـان تـسـبـیـح خـوانـنـدســخــن گــویـان مـعــنـی، بــی زبــانـنـد
بــلــنـدی را، کــمــال از درگــه مــاســتپـــر روح الــامــیــن، فـــرش ره مــاســـت
در اینـجـا، رخـصـت تـیـغ آخـتـن نـیـسـتکسی را دسـت بـر کس تـاخـتـن نیسـت
نـه دام اسـت انـدریـن جـانـب، نـه صـیـادشـــکـــار آســــوده اســــت و طـــائر آزاد
خـوش آن استـاد، کاین آب و گل آمیخـتخـوش آن معـمار، کـاین طـرح نکـو ریخـت
خوش آن درزی، که زرین جامه ام دوختخـوش آن بـازارگان، کاین حـله بـفـروخـت
مـرا، زیـن حــال، بــس نـام آوریـهـاســتبـــگــردون بـــلــنــدم، بـــرتـــریــهــاســت
بـدوخـنـدیـد دل آهـسـتـه، کـای دوسـتز نـیکـان، خـود پـسـنـدیدن نـه نیکـوسـت
چــنــان رانـی ســخــن، زیـن تــوده گــلکـــه گـــوئی فـــارغـــی از کـــعـــبـــه دل
تــرا چــیـزی بــرون از آب و گـل نـیـســتمـبــارک کـعـبــه ای مـانـنـد دل نـیـســت
تــــرا گـــر ســـاخــــت ابــــراهـــیـــم آذرمـــرا بــــفـــراشـــت دســـت حــــی داور
تـرا گـر آب و رنگ از خـال و سـنگ اسـتمــرا از پـــرتـــو جـــان، آب و رنــگ اســت
تـــرا گــر گــوهــر و گــنــجــیــنــه دادنــدمــــرا آرامــــگــــاه از ســــیـــنـــه دادنـــد
تـــرا در عـــیــدهـــا بـــوســـنـــد درگـــاهمــرا بـــازســـت در، هــرگــاه و بـــیــگــاه
تـــرا گــر بـــنــده ای بـــنــهــاد بـــنــیــادمــرا مــعـــمــار هــســـتـــی، کــرد آبـــاد
تـــرا تـــاج ار ز چــیــن و کــشــمــر آرنــدمــرا تـــفــســـیــری از هــر دفــتـــر آرنــد
ز دیـبــا، گــر تــرا نـقــش و نـگــاریـســتمـرا در هـر رگ، از خــون جــویـبــاریـسـت
تــو جــســم تــیـره ای، مـا تــابــنـاکــیـمتـــو از خــاکــی و مــا از جـــان پـــاکــیــم
تــرا گــر مــروه ای هــســت و صــفــائیمـــرا هــم هــســـت تـــدبـــیــری و رائی
درینجـا نیسـت شـمعـی جـز رخ دوسـتوگـر هـســت، انـعـکـاس چــهـره اوســت
تـــرا گــر دوســتـــدارنــد اخـــتـــر و مــاهمــرا یــارنــد عـــشـــق و حـــســـرت و آه
تـــرا گـــر غـــرق در پـــیــرایــه کـــردنـــدمـرا بـا عـقـل و جـان، هـمـسـایـه کـردنـد
دریـن عـزلـتــگـه شـوق، آشـنـاهـاســتدرین گمگشـتـه کـشـتـی، ناخـداهاسـت
بـــظــاهــر، مــلــک تــن را پـــادشــائیــمبـــمــعــنــی، خـــانــه خـــاص خـــدائیــم
دریـنـجـا رمـز، رمـز عـشـق بــازی اسـتجز این نقشی، هر نقشی مجازی است
دریــن گــرداب، قــربـــانــهــاســت مــا رابــخــون آلــوده، پــیـکــانــهــاســت مــا را
تـــو، خـــون کــشـــتـــگــان دل نــدیــدیازیــن دریــا، بـــجـــز ســـاحـــل نــدیــدی
کــســـی کـــاو کــعـــبـــه دل پـــاک داردکــــجــــا ز آلــــودگــــیــــهــــا بــــاک دارد
چـه مـحـرابــی اسـت از دل بــا صـفـاتــرچـه قـنـدیـلـی اسـت از جــان روشـنـاتــر
خـوش آن کـو جـامـه از دیبـای جـان کـردخـوش آن مرغی، کازین شـاخ آشیان کرد
خـوش آنـکـس، کـز سـر صـدق و نـیـازیکـــنـــد در ســـجــــدگـــاه دل، نـــمـــازی
کسـی بـر مهتـران، پـروین، مهی داشتکه دل چـون کعبـه، زالایش تـهی داشـت


منبع:http://www.wikidorj.com/
برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ، کعبه دل ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic