جـانا بـه جان رسید ز عشق تـو کار ما
دردا کـه نـیـسـتـت خـبــر از روزگـار مـا
در کـار تـو ز دسـت زمانه غـمی شـدم
ای چون زمانه بد، نظری کن به کار ما
بـر آسمان رسـد ز فراق تـو هر شبـی
فـــریــاد و نـــالـــهـــای دل زار زار مـــا
دردا و حـسـرتـا که بـجـز بـار غم نماند
بــا مــا بــه یـادگــاری از آن روزگــار مـا
بــودیــم بــر کــنــار ز تــیــمــار روزگــار
تــا داشــت روزگــار تــرا در کــنــار مــا
آن شد که غمگسار غم ما تو بوده ای
امروز نیسـت جـز غـم تـو غمگسـار ما
آری بـــه اخــتــیــار دل انــوری نــبـــود
دسـت قـضـا بــبــسـت در اخـتـیـار مـا


برچسب ها: جـانا بـه ، جان رسید ، ز عشق ، تـو ، کار ما - انوری ابیوردی ،

سه شنبه 20 بهمن 1394

با پای،دل قدم ،زدن آن، هم ،کنار تو - محمد علی بهمنی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :محمدعلی بهمنی ،شعر ،

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو 
باشد که خستگی بشود شرمسار تو 
در دفتر همیشه ی من ثبت می شود 
این لحظه ها عزیزترین یادگار تو 
تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به من 
می خواستم که گم بشوم در حصار تو 
احساس می کنم که جدایم نموده اند 
همچون شهاب سوخته ای از مدار تو 
آن کوپه ی تهی منم آری که مانده ام 
خالی تر از همیشه و در انتظار تو 
این سوت آخر است و غریبانه می رود 
تنهاترین مسافر تو از دیار تو 
هر چند مثل اینه هر لحظه فاش تر 
هشدار می دهد به خزانم بهار تو 
اما در این زمانه عسرت مس مرا 
ترسم که اشتباه بسنجد عیار تو 
از هر طرف نرفته به بن بست می رسیم
نفرین به روزگار من و روزگار تو


برچسب ها: با پای ، دل قدم ، زدن آن ، هم ، کنار تو - محمد علی بهمنی ،

در صــومــعــه نــگــنــجــد، رنــد شــرابــخــانــه
عـنـقـا چــگـونـه گـنـجــد در کـنـج آشـیـانـه؟
سـاقـی، بـه یک کـرشـمه بـشـکـن هزار تـوبـه
بـسـتـان مـرا ز مـن بـاز زان چـشـم جـاودانه
تــا وارهـم ز هـسـتـی وز نـنـگ خـودپــرسـتـی
بــر هـم زنـم ز مـسـتــی نـیـک و بــد زمـانـه
زین زهـد و پـارسـایی چـون نـیسـت جـز ریایی
مـا و شـراب و شــاهـد، کـنـج شـرابــخــانـه
چـه خـوش بــود خـرابــی! افـتــاده در خـرابــات
چـون چـشم یار مخـمور از مسـتـی شـبـانه
آیـا بـود کـه بــخـتـم بـیـنـد بـه خـواب مـسـتـی
او در کــنـاره، آنـگــه مــن رفــتــه از مـیـانـه؟
ســاقـی شـراب داده هـر لـحــظـه جــام دیـگـر
مـطــرب ســرود گـفـتــه هـر دم دگـر تــرانـه
در جــام بــاده دیـده عــکـس جــمـال ســاقــی
و آواز او شـــنـــوده از زخـــمـــه چـــغـــانـــه
ایـن اسـت زنـدگـانـی، بــاقـی هـمـه حـکـایـت
این اسـت کـامـرانـی، بـاقـی همـه فـسـانـه
میخانه حسن ساقی، میخواره چشم مستش
پـیـمـانـه هـم لـب او، بــاقـی هـمـه بــهـانـه
در دیــده عــراقــی جـــام شـــراب و ســـاقــی
هر سه یکی است و احول بیند یکی دوگانه


برچسب ها: در صــومــعــه ، نــگــنــجــد ، رنــد ، شــرابــخــانــه - عراقی ،
در صــومــعــه نــگــنــجــد رنــد شــرابـــخــانــه
سـاقـی، بـده مـغـی را، درد می مـغـانه
ره ده قـــلـــنـــدری را، در بــــزم دردنـــوشــــان
بــنـمــا مـقــامــری را، راه قــمــارخــانـه
تـا بـشکند چو تـوبـه، هر بـت که می پـرستـید
تـا جـان نهد چو جرعه، شکرانه در میانه
بـیرون شـود، چـو عـنقا، از خـانه سـوی صـحـرا
پــرواز گـیـرد از خــود، بــگـذارد آشـیـانـه
فارغ شـود ز هسـتـی وز خـویشـتـن پـرسـتـی
بـر هم زنـد ز مـسـتـی نیک و بـد زمـانـه
در خلوتی چنین خوش چه خوش بود صبوحی!
بـا مـحـرمی موافـق، بـا همـدمی یگـانه
آورده روی در روی بـــا شــاهــدی شــکــر لــب
در کف می صبوحی، در سر می شبـانه
سـاقـی شـراب داده هـر لـحــظـه از دگـر جــام
مـطـرب سـرود گـفـتـه هر دم دگـر تـرانه
بــاده حــدیـث جــانـان، بــاقـی هـمـه حـکـایـت
نغمه خـروش مستـان دیگر همه فسانه
نــظــاره روی ســـاقــی، نــظــارگــی عــراقــی
خم خانه عشق باقی، باقی همه بهانه


برچسب ها: در صــومــعــه ، نــگــنــجــد ، رنــد ، شــرابـــخــانــه - عراقی ،

سه شنبه 20 بهمن 1394

عاشقی ،دانی، چه بـاشد؟ بـی دل ،و جان، زیستن - عراقی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عراقی ،شعر ،عاشقی دانی چه بـاشد؟ بـی دل و جان زیستن
جـان و دل بـر بـاخـتـن، بـر روی جـانان زیسـتـن
سـوخـتـن در هجـر و خـوش بـودن بـه امید وصال
سـاخـتـن بـا درد و پـس بـا بـوی درمان زیستـن
تــا کـی از هـجــران جــانـان نـالـه و زاری کــنـم؟
از حیات خود بـه جانم، چند ازین سان زیستـن؟
بـس مـرا از زنـدگـانـی، مـرگ کـو، تـا جـان دهم؟
مرگ خـوشتـر تـا چـنین بـا درد هجـران زیستـن
ای ز جـان خـوشـتـر، بـیا، تـا بـر تـو افشـانم روان
نـزد تـو مـردن بــه از تـو دور و حـیـران زیـسـتــن
بـر سر کویت چـه خوش بـاشد بـه بـوی وصل تـو
در میان خـاک و خـون افتـان و خـیزان زیسـتـن؟
از خـودم دور افـگـنی، وانگـاه گویی: خـوش بـزی
بی دلان را مرگ باشد بی تو، ای جان، زیستن
هان! عراقی، جان به جانان ده، گران جانی مکن
بـعـد از این بـی روی خـوب یـار نـتـوان زیـسـتـن


برچسب ها: عاشقی ، دانی ، چه بـاشد؟ بـی دل ، و جان ، زیستن - عراقی ،

تعداد کل صفحات: 16 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic