تبلیغات
مولا110 - مطالب صفی اصفهانی

و هُوَ مولانا صفی الدین محمد. فاضلی نکتهپرداز و عالمی بی انباز بوده، تحصیل مراتب ایمانیه نیز نموده. صاحب کتاب لباب وی را بسیار ستوده. غرض، این رباعی از اوست:

ای آتش عشق یار دلسوزی کن
دردیست که درمانش هم از درد کنند

 

وی باد هواش آتش افروزی کن
یارب تو از آن درد مرا روزی کن