تبلیغات
مولا110 - مطالب کمال الدین اسماعیل بن جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی


و هُوَ کمال الدین اسماعیل بن جمال الدین عبدالرّزاق. از مشاهیر شعر است و در اواسط عمر ترک و تجرید پیشه نمود و ارادتش به جناب شیخ شهاب الدین سهروردی به سرحد کمال بود. به لباس فقر ملبس و با یاد خدا همنفس. در خارج شهر اصفهان به دست لشکر مغول گرفتار گردید و بعد از زجر بسیار به مرتبۀ شهادت رسید فی سنۀ 635. دیوانش مکرر دیده شده. از اوست:

فِی الموعظه

ز کار آخرت آن را خبر تواند بود
به آرزو و هوس برنیاید این معنی
به ترک خویش بگو تا به کوی یار رسی
کسی به گردن مقصود دست حلقه کند
ز ملک بی خودی آن را که بهره
ای باشد
ترا ز همت دون در طمع نمی
گردد
به آب و سبزه قناعت مکن ز باغ بهشت

 

که زنده بر پل مرگش گذر تواند بود
به سوزِ سینه و خون جگر تواند بود
که کارهای چنین با خطر تواند بود
که پیش تیر بلاها سپر تواند بود
وجود در نظرش مختصر تواندبود
که لذتی بجز از خواب و خور تواند بود
که این قدر علف گاو و خر تواند بودنظر ها وپیشنهاد های شما عزیزان سبب ارتقاء سطح کیفی وبلاگ خواهد بود

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش