تبلیغات
مولا110 - مطالب سید سرشا ر
شنبه 29 فروردین 1394

یا هو یا هو یا من هو یا من لیس الا هو

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :سید سرشا ر ،

هنگا م  سحر در لب  جو               من بود م و د ل و سر و زانو

گفتم   با  د ل   د لبر   کو               زد نعره   که ای بیهوده   گو

با خود داری در خود جو                خواهی   نگری  با  من   گو

یا هو   یا هو    یا من هو                 یا   من      لیس    الا     هو

همراهی   کرد م    با دل                  گرد ید ه   مرا د م  حا صل

شد  بی  بصری ها  زایل                  فکر و سر و   زانو  با طل

د ید م  رخ  او  بی حا ئل                  یا هو گفتم    چون   هر سو

یا هو    یا هو    یا من هو                 یا   من     لیس     الا    هو

ای قطره  تو هم ما موری                 از  ذ ره   بجو    د ستوری

ها ن تا  نکنی   مزد وری                 بگذ ر  ز   بهشت و حوری

تا  وا رهی   از  مهجوری                هر د م بر گو یک دل و رو

یا هو   یا هو      یا من هو                 یا من       لیس     الا   هو

طا لب   اگرش  شد سستی                 از اوج    افتد    در   پستی

گیرد   د  ستش   گر دستی                 عا رف  کند ش بر  هستی

بی  خود گوید  چون مستی                  در انجمن و  بر زن  و کو

یا هو    یا هو      یا من هو                 یا من      لیس    الا    هو

منظور    شب     اسری هو                 منظو مه  ما   اوحی   هو

همه  جا   آیت     کبری هو                 اند ر    فتد لی       یا  هو

بشنو    تو حد یثی      نیکو                 شد  د ست  علی   پیدا  هو

یا هو    یا هو      یا من هو                 یا من       لیس    الا   هو

همد م   به  علی    شد احمد                 بینا   به    ولی   از   ایزد

خوش دل  شد وخرم بی حد                 سخنا ن   بشنید  از  سرمد

چون  صوت  علی  بد  ممتد               از هر طرفی    کردی  رو

یا هو     یا هو      یا من هو               یا من       لیس    الا    هو

دست      علی       عمرانی                آن شب که در آن  مهمانی

کرد ه    به نبی هم    خوانی                شد عرش    خدا   نورانی

مقصود   مرا     گر    دانی                یا هو   گفتن    گیری  خو

یا هو    یا هو       یا من هو                یا من      لیس    الا    هو

جا یی  که  نبد  کس   محرم                 کس   را  نسزد  بزند  دم

عا لم  همه عا جز  من    هم                آن     خا تم   کتف  خا تم

با د ست   علی   شد   محکم                اینجا شده را هم  چون مو

یا هو    یا هو        یا من هو               یا من     لیس     الا    هو

در     قوسین     و     اواد نا                ا سرار      بما   ا و  حینا

از  بهر    نبی     شد    معنا                 مما      علمت      ا ید ینا

یعنی      که    ید  الله     منا                 با قی   مطلب   سر   مگو

یا هو    یا هو        یا من هو                یا  من      لیس    الا   هو

مخلو ق    خدا    شد   خالق                 مرزو ق   خدا  شد  رازق

اسبق   ز همه      در سا بق                 باطل ز  وجو د ش  زاهق

هر    لحظه   چنینم   ناطق                  یا سا بق  و   یا حق  یا هو

یا هو     یا هو     یا من هو                 یا من     لیس      الا    هو

بی   دست علی   در امکان                  کا ری  نرسد   بر سا ما ن

د رد ی    نپذ یرد  د رما ن                 شو  سید سرشا ر و درما ن

بگشا   و    بگو   یا   منا ن                 ا ند یشه  مکن   از  بد   گو

یا هو    یا هو    یا   من هو                 یا من     لیس     الا      هو


شاعر : سر شار