تبلیغات
مولا110 - مطالب محمود سنگسری (صفائی)
سه شنبه 1 اردیبهشت 1394

به چشم دل عیان بنگر رخ هو - محمود سنگسری (صفائی)

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :محمود سنگسری (صفائی) ،

 

به چشم دل  عیان  بنگر رخ هو                        که  تا  بینی  جمال  او به هر  سو

بذکر هو  درون  خویش   میشو                        نما ند  در دل و  جا نت به جز او

                                هو الحی وهوالحق وهوالهو

جمالش از در و دیوار پیداست                         زهرذره  زهر قطره  هویداست

زنور خویش عالم را بیاراست                         به ذات اوقسم هرجاست باماست

                                 که نبود حایل ماجزیکی مو

                               هو الحی و هو الحق وهو الهو

به بازار طریقت جزعلی نیست                       به صحرای حقیقت جزعلی نیست

به دریای هویت جز علی نیست                       زوحدت تا به کثرت جزعلی نیست

                              صفای کثرت ووحدت ازاوجو

                             هوالحی  و هو الحق و هو الهو

بدست  و تیغ اودل آفرین گفت                       هزاران  آفرین   جان  آفرین  گفت

نبی فرمودوهم روح امین گفت                       گهی  درآسمان گه  در زمین  گفت

                             مریزا مرحبا زآن دست و بازو

                             هوالحی  وهو الحق  و هو الهو

ز حق نازل به شا نش انما شد                        عطااز حق به وصفش هل اتی شد

ازآن رودست او دست خدا شد                         ید الله  در جهان  مشگل  گشا  شد

                              بود  مستجمع  اوصاف  نیکو

                              هوالحی وهو الحق و هو الهو

علی  ای  شهسوار عالم  جان                          علی  ای  یکه   تاز  راه   جانان

علی ای  محرم  اسرار  پنهان                          توئی  دین و توئی  آئین  وایمان

                               بود  درد  دلم را از تو  دارو

                               هوالحی وهوالحق و هو الهو

هرآن چه دیده ام روی تو دیدم                           صدای   دلربایت   را    شنیدم

از آن عشقت به جان ودل خریدم                       به غیراز تو در این عالم  ندیدم

                               عبث مرغ سحرمیگفت کوکو

                                هوالحی و هوالحق  وهوالهو

به هردل روی دلبر جلوه گر شد                        دلش   از  عالم   هستی    بدر   شد

دماغ هر که ا ز این  باده تر شد                        زخود بی خودشد ازخود بی خبر شد

                                   به خوی عاشقان  او  کند  خو

                                   هوالحی وهو الحق  و هو الهو

به  گلزار  چمن  دیدم  تو بودی                         به سرو  و  نسترن  دیدم  تو بودی

به هر دشت ودمن دیدم تو بودی                        به شهر و   انجمن  دیدم   تو بودی

                                  نشانی  داشتم  ز آن طاق  ابرو

                                  هوالحی  و هو الحق و هو الهو

صفی الحق  مرا  دلبر توئی تو                          چه باشد دل ز جان  بهتر توئی تو

به جانت  اول  وآخر  توئی  تو                          به  راه مرتضی  رهبر  توئی  تو

                                  زکویت بر مشامم  میرسد بو

                                  هوالحی و هوالحق و هوالهو

نشسته  گوشه ی میخانه رندی                           فقیری   با   صفائی    مستمندی

دلش  پیوسته  بسته  بر کمندی                          نباشد   در  قیود  چون  و  چندی

                                  سر خود بر نهاده روی  زانو

                                  هوالحی و هوالحق و هوالهو

 

 

 

 


سه شنبه 1 اردیبهشت 1394

سوزد زغمت جان ودل من - محمود سنگسری(صفائی)

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :محمود سنگسری (صفائی) ،

 

 

 

سوزد زغمت جان ودل من                               درکوی  مغان شد  منزل من                

بخرام  شبی  در محفل  من                               حل کن زکرم این مشکل من

                                آه از دل من وای از دل من

هو حق مددی مولا نظری                                ما خاک  رهیم بر  ما  گذری

 

برشمع رخت پروانه منم                                  دیوانه ی  آن   جانانه   منم

درکوی مغان  افسانه منم                                 در بحر  فنا   در دانه    منم

                             بگد ر ز وفا در  ساحل  من

هو حق مددی مولا نظری                               ما خاک  رهیم  بر ما گذری

 

غیر از تو مرا مولا  نبود                               مولا     بدل     شیدا    نبود

از هیچ  کسم   پروا  نبود                               حرفی  ز من  و از  ما  نبود

                              محبوب  منی  اندر دل من

هو حق مددی مولا نظری                               ما خاک  رهیم  بر ما گذری

 

آخر  نظری  بر   ما  بنما                               شوریده ی  خود  شیدا   بنما

چشم   دل  ما   بینا   بنما                                رحمی   بدل   رسوا    بنما

                              در مانده بگل بین محمل من

هو حق مددی مو لا نظری                             ما  خاک  رهیم  بر   گذری

 


ای  شاه  نجف  سلطان  بقا                             ای  بحر کرم وی  کان سخا

چشم دل من شد سوی تووا                             دانی توشها هر صبح ومسا

                               این ماضی و آن مستقبل من

هوحق مددی مولا نظری                              ما خاک  رهیم  بر ما گذری

 

از عشق رخت دیوانه منم                            شیدای   رخ    جانانه    منم

ازکون ومکان بیگانه منم                            در کوی  مغان  مستانه  منم

                              برشو ز فلک بین هلهل من

هو حق مددی مولا نظری                           ما خاک  رهیم  بر ما گذری

 

غیر ازتو  مرا دلبر  نبود                           دلبر  به  دل   مضطر   نبود

اندر دو جهان  یاور  نبود                          جز عشق  توام  بر  سر  نبود

                             تحصیل من وهم حاصل من

هو حق مددی مولا نظری                          ما خاک  رهیم  بر ما  گذری

 

جان ودل من دیوانه تست                          شمعی تودلم  پروانه ی  تست

پیمانه کش خمخانه تست                          شیدای   رخ  مستانه ی  تست

                            رویت چوگل وبویت مل من

هو حق مددی مولا نظری                         ما خاک  رهیم  بر  ما گذری

 

 


بستان صفی پر مهر وفاست                          در خانقه اش انوار  خداست

درکعبه ی دل جمع فقراست                          انوار علی در دیده ئ ماست

                                لطف وکرمش شد شامل من

هو حق مددی مولا نظری                             ما خاک رهیم  بر ما گذری