تبلیغات
مولا110 - مطالب عین القضات همدانی


آتش بــزنم بســـوزم این مذهب و کــــیش


عشقــت بنــهم بجــای مذهب در پــــــیش


تا کی دارم عشــق نهـــان در دل خویــش


مقصود ِ رهم تویی، نه دینست و نه کیش