مولا110 ساعدی خراسانی کار جهان و اهل جهان استوار نیست بالاتر آن که چرخ فلک بر مدار نیست طَرفی نبسته آنکه دلش مایل هواست راهی نرفته آن که گرفتا ر یار نیست بر قول و فعل مردم بیگانه دل مبند زیرا به قول و فعل خسان اعتبار نیست http://mola110.mihanblog.com 2020-08-06T18:49:15+01:00 text/html 2016-07-23T15:50:09+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی خلق می‌جنبند مانا روز شد -مولوی http://mola110.mihanblog.com/post/2483 <div>خلق می‌جنبند مانا روز شد</div><div>روز را جان بخش جانا روز شد</div><div>چند شب گشتیم ما و چند روز</div><div>در غم و شادی تو تا روز شد</div><div>در جهان بس شهرها کان جا شبست</div><div>اندر این ساعت که این جا روز شد</div><div>در شب غفلت جهانی خفته‌اند</div><div>ز آفتاب عشق ما را روز شد</div><div>هر که عاشق نیست او را روز نیست</div><div>هر که را عشقست و سودا روز شد</div><div>صبح را در کنج این خانه مجوی</div><div>رو به بالا کن به بالا روز شد</div><div>بر تو گر خارست بر ما گل شکفت</div><div>بر تو گر شامست بر ما روز شد</div><div>گر تو از طفلی ز روز آگه نه‌ای</div><div>خیز با ما جان بابا روز شد</div><div>روز را منکر مشو لا لا مگو</div><div>چند لا لا جان لالا روز شد</div><div>آفتاب آمد که انشق القمر</div><div>بشنو این فرمان اعلا روز شد</div><div>پاسبانا بس دگر چوبک مزن</div><div>پاسبان و حارس ما روز شد</div> text/html 2016-03-13T20:55:51+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی خوشا آنانکه با عزت ز گیتی - دکتر قاسم رسا http://mola110.mihanblog.com/post/2479 <div>خوشا آنانکه با عزت ز گیتی</div><div>بساط خویش برچیدند و رفتند</div><div>زکالاهای این آشفته بازار</div><div>محبت را پسندیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه در این باغ چون گل</div><div>صباحی چند خندیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه در میزان وجدان</div><div>حساب خویش سنجیدند و رفتند</div><div>نگردیدند هرگز گرد باطل</div><div>حقیقت را پرستیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه بر این صحنهٔ خاک</div><div>چو خورشیدی درخشیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه از پیمانهٔ دوست</div><div>شراب عشق نوشیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه در راه عدالت</div><div>بخون خویش غلطیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه بذر آدمیت</div><div>در این ویرانه پاشیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه پا در وادی حق</div><div>نهادند و نلغزیدند و رفتند</div><div>ز تقوی جامه بر تن کن که پاکان</div><div>ز تقوی جامه پوشیدند و رفتند</div><div>خوشا آنانکه بار دوستی را</div><div>کشیدند و نرنجیدند و رفتند</div><div>(رسا) در راه خدمت باش کوشا</div><div>خوشا آنانکه کوشیدند و رفتند</div> text/html 2016-03-03T08:01:12+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی اگــــر ،بیـنی ،در این،دیــوان ،اشــــعار ،-شمس الدین مغربی http://mola110.mihanblog.com/post/2478 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اگــــر بیـنی در این دیــوان اشــــعار&nbsp;</font></div><div><font size="3">خرابـــــات و خرابــــاتی وخمــــار</font></div><div><font size="3">بـــت و زنّــار و تسبیــــح و چلیپــــا&nbsp;</font></div><div><font size="3">مغ و ترســــا و گـــــبر و دیر و مینــا</font></div><div><font size="3">شـــراب و شـــاهد و شمع و شبستان&nbsp;</font></div><div><font size="3">خــروش و بربط و آواز مســـــــــتان</font></div><div><font size="3">می و میخــــانه و رنـد خـرابـــــات&nbsp;</font></div><div><font size="3">حریف و ساقی و نرد و منــــــــاجات</font></div><div><font size="3">نــــــوای ارغــــــنون و ناله ی نــــی</font></div><div><font size="3">&nbsp;صـــبوح و مــــــجلس و جام پیاپی</font></div><div><font size="3">خـــــم و جــــام و سـبوی می فروشی</font></div><div><font size="3">حــــریفی کردن انـــدر باده نـــوشی</font></div><div><font size="3">ز مســـــجد ســـوی میـــخانه دویـدن</font></div><div><font size="3">&nbsp;در آنــجا مـــدتی چــــند آرمیــــــدن</font></div><div><font size="3">گـــــرو کـــردن پــیاله خویشــتن را&nbsp;</font></div><div><font size="3">نـــهادن بر ســر می جان و تن را</font></div><div><font size="3">گـــــــل و گلزار و سرو و باغ و لاله</font></div><div><font size="3">&nbsp;حـــــدیث شـــــبنم و بــاران و ژاله</font></div><div><font size="3">خــــــط و خـــال و قد و بالا و ابـــرو&nbsp;</font></div><div><font size="3">عـــذار و عارض و رخسار و گیسو</font></div><div><font size="3">لب و دندان و چشم شوخ و سرمست</font></div><div><font size="3">&nbsp;ســــر و پا و میان و پنـــجه و دســت</font></div><div><font size="3">مـــشو زنهار از این گفتار در تــــاب</font></div><div><font size="3">&nbsp;بــرو مقصــــد از آن گفتـار دریــــاب</font></div><div><font size="3">مپیــــچ اندر سر و پــــــای عـــــبارت&nbsp;</font></div><div><font size="3">اگــــر هستی ز اربـــاب اشــــــارت</font></div><div><font size="3">نـــظر را نغــــز کـــــــن تا نغــــز بینی</font></div><div><font size="3">&nbsp;گـــــذر از پوســــت کن تا مغز بینی</font></div><div><font size="3">نــــظر گــــــر بر نــــداری از ظــواهر</font></div><div><font size="3">&nbsp;کــــــجا گردی ز اربــــــاب ســرائر</font></div><div><font size="3">چــــو هر یک را از این الفاظ جانیسـت</font></div><div><font size="3">&nbsp;به زیر هر یک از اینها جهانیســت</font></div><div><font size="3">تو جــــانش را طـلـب از جـــسم بگــذر&nbsp;</font></div><div><font size="3">مســــمّی جـوی باش از اســـم بگذر</font></div><div><font size="3">فــــرو مــــگذار چــــــیزی از دقــــائق</font></div><div><font size="3">&nbsp;که تا باشـــی ز اصحــاب حقائـــق</font></div><div><br></div> text/html 2016-03-03T07:54:30+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی شاهد ،آن نیست، که مویی، و میانی ،دارد،-حافظ http://mola110.mihanblog.com/post/2477 <div><font size="3">شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد</font></div><div><font size="3">بنده طلعت آن باش که آنی دارد</font></div><div><font size="3">شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی</font></div><div><font size="3">خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد</font></div><div><font size="3">چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب</font></div><div><font size="3">که به امید تو خوش آب روانی دارد</font></div><div><font size="3">گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا</font></div><div><font size="3">نه سواریست که در دست عنانی دارد</font></div><div><font size="3">دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی</font></div><div><font size="3">آری آری سخن عشق نشانی دارد</font></div><div><font size="3">خم ابروی تو در صنعت تیراندازی</font></div><div><font size="3">برده از دست هر آن کس که کمانی دارد</font></div><div><font size="3">در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز</font></div><div><font size="3">هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد</font></div><div><font size="3">با خرابات نشینان ز کرامات ملاف</font></div><div><font size="3">هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد</font></div><div><font size="3">مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای</font></div><div><font size="3">هر بهاری که به دنباله خزانی دارد</font></div><div><font size="3">مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش</font></div><div><font size="3">کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد</font></div><div><br></div> text/html 2016-03-03T07:52:34+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی پیرانه، سرم ،عشق، جوانی به،سر، افتاد،-حافظ http://mola110.mihanblog.com/post/2476 <div><font size="3">پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد</font></div><div><font size="3">وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد</font></div><div><font size="3">از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر</font></div><div><font size="3">ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد</font></div><div><font size="3">دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم</font></div><div><font size="3">چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد</font></div><div><font size="3">از رهگذر خاک سر کوی شما بود</font></div><div><font size="3">هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد</font></div><div><font size="3">مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد</font></div><div><font size="3">بس کشته دل زنده که بر یک دگر افتاد</font></div><div><font size="3">بس تجربه کردیم در این دیر مکافات</font></div><div><font size="3">با دردکشان هر که درافتاد برافتاد</font></div><div><font size="3">گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد</font></div><div><font size="3">با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد</font></div><div><font size="3">حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود</font></div><div><font size="3">بس طرفه حریفیست کش اکنون به سر افتاد</font></div> text/html 2016-03-03T07:51:07+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی مرا به، رندی و عشق،آن فضول، عیب، کند،-حافظ http://mola110.mihanblog.com/post/2475 <div><font size="3">مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند</font></div><div><font size="3">که اعتراض بر اسرار علم غیب کند</font></div><div><font size="3">کمال سر محبت ببین نه نقص گناه</font></div><div><font size="3">که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند</font></div><div><font size="3">ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی</font></div><div><font size="3">که خاک میکده ما عبیر جیب کند</font></div><div><font size="3">چنان زند ره اسلام غمزه ساقی</font></div><div><font size="3">که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند</font></div><div><font size="3">کلید گنج سعادت قبول اهل دل است</font></div><div><font size="3">مباد آن که در این نکته شک و ریب کند</font></div><div><font size="3">شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد</font></div><div><font size="3">که چند سال به جان خدمت شعیب کند</font></div><div><font size="3">ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ</font></div><div><font size="3">چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند</font></div> text/html 2016-03-03T07:49:00+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی واعظان، کاین، جلوه در، محراب و، منبر ،می کنند،-حافظ http://mola110.mihanblog.com/post/2474 <div><font size="3">واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند</font></div><div><font size="3">چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند</font></div><div><font size="3">مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس</font></div><div><font size="3">توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند</font></div><div><font size="3">گوییا باور نمی‌دارند روز داوری</font></div><div><font size="3">کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند</font></div><div><font size="3">یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان</font></div><div><font size="3">کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند</font></div><div><font size="3">ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان</font></div><div><font size="3">می‌دهند آبی که دل‌ها را توانگر می‌کنند</font></div><div><font size="3">حسن بی‌پایان او چندان که عاشق می‌کشد</font></div><div><font size="3">زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند</font></div><div><font size="3">بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی</font></div><div><font size="3">کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند</font></div><div><font size="3">صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت</font></div><div><font size="3">قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند</font></div> text/html 2016-03-03T07:21:11+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی مطرب، عشق، عجب ساز، و نوایی، دارد،-حافظ http://mola110.mihanblog.com/post/2473 <div><font size="3">مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد</font></div><div><font size="3">نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد</font></div><div><font size="3">عالم از ناله عشاق مبادا خالی</font></div><div><font size="3">که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد</font></div><div><font size="3">پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور</font></div><div><font size="3">خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد</font></div><div><font size="3">محترم دار دلم کاین مگس قندپرست</font></div><div><font size="3">تا هواخواه تو شد فر همایی دارد</font></div><div><font size="3">از عدالت نبود دور گرش پرسد حال</font></div><div><font size="3">پادشاهی که به همسایه گدایی دارد</font></div><div><font size="3">اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند</font></div><div><font size="3">درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد</font></div><div><font size="3">ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق</font></div><div><font size="3">هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد</font></div><div><font size="3">نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست</font></div><div><font size="3">شادی روی کسی خور که صفایی دارد</font></div><div><font size="3">خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند</font></div><div><font size="3">و از زبان تو تمنای دعایی دارد</font></div> text/html 2016-03-03T07:19:44+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی منم که، گوشه ،میخانه، خانقاه،من است،حافظ http://mola110.mihanblog.com/post/2472 <div><font size="3">منم که گوشه میخانه خانقاه من است</font></div><div><font size="3">دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است</font></div><div><font size="3">گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک</font></div><div><font size="3">نوای من به سحر آه عذرخواه من است</font></div><div><font size="3">ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله</font></div><div><font size="3">گدای خاک در دوست پادشاه من است</font></div><div><font size="3">غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست</font></div><div><font size="3">جز این خیال ندارم خدا گواه من است</font></div><div><font size="3">مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی</font></div><div><font size="3">رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است</font></div><div><font size="3">از آن زمان که بر این آستان نهادم روی</font></div><div><font size="3">فراز مسند خورشید تکیه گاه من است</font></div><div><font size="3">گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ</font></div><div><font size="3">تو در طریق ادب باش گو گناه من است</font></div> text/html 2016-03-03T07:11:56+01:00 mola110.mihanblog.com منصور علی دل می‌رود، ز دستم صاحب ،دلان ،خدا را،- حافظ http://mola110.mihanblog.com/post/2471 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باشد که بازبینیم دیدار آشنا را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ای صاحب کرامت شکرانه سلامت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با دوستان مروت با دشمنان مدارا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اشهی لنا و احلی من قبله العذارا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دلبر که در کف او موم است سنگ خارا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آیینه سکندر جام می است بنگر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ساقی بده بشارت رندان پارسا را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را</font></div>