پنجشنبه 13 اسفند 1394

منم که، گوشه ،میخانه، خانقاه،من است،حافظ

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :حافظ ،

منم که گوشه میخانه خانقاه من است
دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است
گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک
نوای من به سحر آه عذرخواه من است
ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله
گدای خاک در دوست پادشاه من است
غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست
جز این خیال ندارم خدا گواه من است
مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی
رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است
از آن زمان که بر این آستان نهادم روی
فراز مسند خورشید تکیه گاه من است
گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ
تو در طریق ادب باش گو گناه من است


برچسب ها: منم که ، گوشه ، میخانه ، خانقاه ، من است ، حافظ ،

شنبه 8 اسفند 1394

واۀ ،نور ،در، دیوان ،حافظ

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :حافظ ،واژ ه ها در شعر فارسی ،

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست
تا بندهٔ تو شده‌ست تابنده شده‌ست
زان روی که از شعاع نور رخ تو
خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ستساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما


بی مهر رخت روز مرا نور نماندست
وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست
هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم
دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر
که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست

بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز
در بزم حریفان اثر نور و صفا نیستشبی که ماه مراد از افق شود طالع
بود که پرتو نوری به بام ما افتد
دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی
چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کردبی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست
زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود
سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست
که به جایی نرسد گر به ضلالت برود
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآیدحافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور
 

محل نور تجلیست رای انور شاه
چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش
به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ
که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم
صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم
فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم
این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم
ای نور چشم مستان در عین انتظارم
چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردانستاره شب هجران نمی‌فشاند نور
به بام قصر برآ و چراغ مه برکن


ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کناین نقطه سیاه که آمد مدار نور
عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو
شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده
عذار مغبچگان راه آفتاب زدهاز من جدا مشو که توام نور دیده‌ای
آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای


زنهار تا توانی اهل نظر میازار
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
درآمدی ز درم کاشکی چو لمعه نور
که بر دو دیده ما حکم او روان بودی

ک حرف صوفیانه بگویم اجازت است
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوریای نسیم سحری خاک در یار بیار
که کند حافظ از او دیده دل نورانیدهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کای نور چشم من به جز از کشته ندروی
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی
یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر
کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی
از پای تا سرت همه نور خدا شود
در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی


درودی چو نور دل پارسایان
بدان شمع خلوتگه پارسایی

ز چشم عشق توان دید روی شاهد غیب
که نور دیدهٔ عاشق ز قاف تا قاف است


به دلربائی اگر خود سر آمدی چه عجب
که نور حسن تو بود از اساس عالم پیش
تا کی فرو گذاری چون زلف خود دلم را
سرگشته و پریشان ای نور هر دودیده

برچسب ها: واۀ ، نور ، در ، دیوان ، حافظ ،

پنجشنبه 6 اسفند 1394

واژۀ، پرده ،در ،دیوان، حافظ

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :حافظ ،واژ ه ها در شعر فارسی ،


من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا راراز درون پرده ز رندان مست پرس
کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب
بنال هان که از این پرده کار ما به نواست


چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواستمطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع
بر اهل وجد و حال در های و هو ببست


دل سراپرده محبت اوست
دیده آیینه دار طلعت اوست
من که باشم در آن حرم که صبا
پرده دار حریم حرمت اوست
جمال دختر رز نور چشم ماست مگر
که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست
راز درون پرده چه داند فلک خموش
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیستاشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست


ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت
نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
کار چراغ خلوتیان باز درگرفتماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف
آفتابیست که در پیش سحابی دارد

مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای
هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق
که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد
ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کردآمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید
تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی
غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب
گرد خرگاه افق پرده شام اندازد
چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآ
که دگرباره ملاقات نه پیدا باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شدصبح امید که بد معتکف پرده غیب
گو برون آی که کار شب تار آخر شد

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماندچو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماندمطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد
وان کو نه این ترانه سراید خطا کند


حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
ز برون در شده مغرور صد فریب
تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنندای زاهد خودبین که ز چشم من و تو
راز این پرده نهان است و نهان خواهد بودتنها نه ز راز دل من پرده برافتاد
تا بود فلک شیوه او پرده دری بودترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست
یا هست و پرده دار نشانم نمی‌دهد
به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید
سخن سربسته گفتی با حریفان
خدا را زین معما پرده بردار
به روی ما زن از ساغر گلابی
که خواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار
چه ره بود این که زد در پرده مطرب
که می‌رقصند با هم مست و هشیار
زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست
بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار

هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور

بس که در پرده چنگ گفت سخن
ببرش موی تا نموید باز


گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی
درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش


تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

حکایت شب هجران فروگذاشته به
به شکر آن که برافکند پرده روز وصال
بیا که پردهٔ گلریز هفت خانه چشم
کشیده‌ایم به تحریر کارگاه خیالاز بازگشت شاه در این طرفه منزل است
آهنگ خصم او به سراپردهٔ عدمچو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی
که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدمپرده مطربم از دست برون خواهد برد
آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم
پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب
تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم


ز محرمان سراپرده وصال شوم
ز بندگان خداوندگار خود باشم
رقه پوشی من از غایت دین داری نیست
پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشمحجاب چهره جان می‌شود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی
در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم


هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال
با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینمدوستان در پرده می‌گویم سخن
گفته خواهد شد به دستان نیز همهم جان بدان دو نرگس جادو سپرده‌ایم
هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده‌ایم

دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست
تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم


تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو

ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه
مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چهبزن در پرده چنگ ای ماه مطرب
رگش بخراش تا بخروشم از ویوصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی
پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوه گاه
و از حیا حور و پری را در حجاب انداختیز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک
که بر دو دیده ما حکم او روان بودی
ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی
اگر نه همدم مرغان صبح خوان بودی


سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
اشک حرم نشین نهانخانه مرا
زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی

مغنی از آن پرده نقشی بیار
ببین تا چه گفت از درون پرده‌دار

برچسب ها: واژۀ ، پرده ، در ، دیوان ، حافظ ،

شنبه 24 بهمن 1394

واژه ی، تکیه ،در ،دیوان ،حافظ

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عکس ها و تصویر ها ،

آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن
ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی


حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی


شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی
زان شد کنار دیده و دل تکیه گاه توتکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار
تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو


بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری
شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان


سزای تکیه گهت منظری نمی‌بینم
منم ز عالم و این گوشه معین چشم


تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش


دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرداز آن زمان که بر این آستان نهادم روی
فراز مسند خورشید تکیه گاه من است


برچسب ها: واژه ی ، تکیه ، در ، دیوان ، حافظ ،

دوشنبه 19 بهمن 1394

واژه، قلم، در دیوان، حافظ

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :حافظ ،شعر ،عکس ها و تصویر ها ،چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

نگویم از من بی‌دل به سهو کردی یاد
که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت


پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

چرا به یک نی قندش نمی‌خرند آن کس
که کرد صد شکرافشانی از نی قلمیحافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت
که قلم بر سر اسباب دل خرم زد
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند


سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

عقلم از خانه به در رفت و گر می این است
دیدم از پیش که در خانه دینم چه شودحافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان
این نقش ماند از قلمت یادگار عمر
در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش
آب حیوان می‌رود هر دم ز اقلامم هنوز
 


حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است
از بهر معیشت مکن اندیشه باطل

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم


قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز
ورای حد تقریر است شرح آرزومندی


ز دلبرم که رساند نوازش قلمی
کجاست پیک صبا گر همی‌کند کرمی


چو من ماهی کلک آرم به تحریر
تو از نون والقلم می‌پرس تفسیریکی تیغ داند زدن روز کار
یکی را قلمزن کند روزگار

برچسب ها: واژه ، قلم ، در دیوان ، حافظ ،

تعداد کل صفحات: 4 1 2 3 4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات